Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1. TARAFLAR

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); 7 nci maddede belirtilen adres ("ALICI") ile 6 ncı maddede belirtilen adres ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen esas ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı şartlar, kendilerine karşı yazılı açıklamaları ifade edecektir.

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Bakanlık : Ticaret Bakanlığı,

TELEKAMPANYA veya SATICI : Telekampanya

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılacağı taahhüt edilen malın sağlanması dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

Platform : TELEKAMPANYA'nın www.TELEKAMPANYA.net isimli internet sitesi

 

Sipariş Veren : TELEKAMPANYA internet sitesi www.TELEKAMPANYA.net aracılığıyla bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Sözleşme : SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşmeyi,

Taraflar : SATICI ve ALICI,

Ürün veya Ürünler : Taşınır mallar ve alışverişe konu olan benzeri tüm ürünleri ifade eder.

Yönetmelik : Mesafeli Satış Yönetmeliği,

hem siparişi hem de ödeme yükümlülüğünü üstlendiğini ve kendisine gerekli bilgilerin verildiğini beyan eder. kabul eder.

a) SATICI'nın unvan ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtım bilgileri,

b) Platformdan ürünlerin satın alınması sırasındaki satış sürecinin aşamaları ve yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesi ile ilgili uygun araç-yöntemler,

c) SATICI'nın üyesi olduğu Ticaret Odası (İZTO-İzmir Ticaret Odası) ve İZTO'nun mesleki etik kurallarının elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 92 92, www.izto.org.tr )

d) TELEKAMPANYA tarafından uygulanan ALICI bilgilerine uygulanan gizlilik, veri kullanım-işleme ve elektronik iletişim kuralları ve ALICI'nın bu konularda TELEKAMPANYA'ya verdiği izinler, ALICI'nın yasal hakları, SATICI'nın hakları ve kullanım usulleri. Tarafların hakları,

e) SATICI tarafından ürünler için öngörülen nakliye kısıtlamaları,

f) Ödeme şekli-Sözleşme konusu ürünler için TELEKAMPANYA tarafından kabul edilen yöntemler ve ürünlerin temel özellikleri-kaliteleri, vergiler dahil toplam bedeli (ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel ile ilgili masraflar dahil) ,

g) Ürünlerin ALICI'ya teslim şekilleri ve kargo-teslimat-kargo masraflarına ilişkin bilgiler,

h) Ürünlere ilişkin diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşmenin ifasına ilişkin bilgiler, Tarafların bu hususlardaki sorumlulukları,

i) ALICI'nın cayma hakkının bulunmadığı ürün ve diğer mal ve hizmetler,

j) ALICI'nın cayma hakkının bulunduğu durumlarda, bu hakkın kullanım şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresi içinde kullanılmaması durumunda ALICI cayma hakkını kaybeder.

k) Cayma hakkı bulunan ürünlerde, cayma süresi içinde ürünün kullanma talimatına, normal çalışmasına veya teknik özelliklerine uygun kullanılmaması nedeniyle ürünün bozulması veya değiştirilmesi durumunda ALICI'nın cayma talebi kabul edilemez ve her durumda SATICI, SATICI tarafından kabul edilen SATICI'ya karşı sorumlu olacaktır. durumlarda, ALICI'ya yapacağı ödemeden, söz konusu ayıp veya değişikliğe göre uygun gördüğü tutarı düşebilir,

l) Cayma hakkının olduğu durumlarda, Ürünlerin SATICI'ya nasıl iade edileceği ve ilgili tüm mali konular (iade yolları, Ürün bedeli ve iade bedeli ile yapılabilecek indirim ve kesintiler dahil olmak üzere) ALICI'nın iade sırasında kazandığı/kullandığı ödül puanları için),

m) Platform üzerinde zaman zaman uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin ALICI'nın kullanım koşullarının (özel koşullar) detayları,

n) Niteliği gereği, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme'de yer alan diğer tüm satış koşulları, ALICI'ya e-posta ile gönderildiği için ALICI'nın talep ettiği süre kadar saklanabilir ve erişilebilir. ALICI tarafından Platform, TELEKAMPANYA ve TELEKAMPANYA tarafından üç yıl süreyle saklanabilir. .

1.     SATICI BİLGİSİ

Başlık              

Kombalara Telekom İletişim Bilişim ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.  .

Adres

Mansuroğlu Mahallesi 283/1 Sk. No: 2 D: 402 Bayraklı / İZMİR

Mersis No

0576099950600001

Ticaret Sicil Numarası            

226650

   

Website

www.telekampanya.com

 

7.4. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ün teslimi için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini ve Sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün banka, finans kuruluşu kayıtları ile sona ereceğini, beyan ve taahhüt eder. ALICI, banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya yapılan ancak herhangi bir nedenle banka ve/veya finans kuruluşu tarafından hatalı kod gönderilen ödemelerden SATICI'nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda, sözleşme konusu ürünün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmez. Söz konusu ürünü, masrafları ALICI'ya ait olmak üzere 3 gün içinde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtık vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması sorumluluğu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

7.8. Aksi hüküm olmadıkça malın teslim masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını Platform'da beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı, SATICI'nın stokunun müsait olması durumunda ve ödeme yapıldıktan sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

7.9. Sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi halinde SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI'ya yazılı olarak veya ALICI'nın bilgi saklayıcısı ile bildirimde bulunacak ve tüm ödemeler tahsil edilecektir. bildirim tarihinden itibaren varsa teslimat masrafları dahil. En geç on beş gün içinde iade edilmesi gerekir. Malın stokta olmaması durumu malın ifasının yerine

kredi kartı sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini verir. veya ALICI'dan kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz etmesini talep edebilir. ALICI, talebe konu bilgi/belgeleri temin edene kadar sipariş dondurulacak olup, yukarıda belirtilen taleplerin 24 (yirmi dört) saat içinde karşılanmaması durumunda SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

7.11. Siparişsiz mal gönderilmesi durumunda ALICI'ya karşı herhangi bir hak iddia edilemez. Bu durumlarda ALICI'nın susması veya malı kullanmış olması sözleşmenin kurulduğunu kabul ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 

8. ÖZEL ŞARTLAR

8.1. ALICI, Platform üzerinde tek sepette birden fazla ürünü satın alabilecektir. Herhangi bir şüpheye mahal bırakılmaması için, SATICI'nın ALICI tarafından farklı satın alınan ürünleri, mevzuatta belirtilen yasal süreler içinde kalmak kaydıyla farklı zamanlarda teslim edebileceği belirtilmelidir.

8.2. Kampanyalar düzenleyerek bankanız seçtiğiniz taksit sayısından daha fazla taksit uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifinde olup, TELEKAMPANYA'nın haberdar olması halinde sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Bankanız, kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamını taksit sayısına bölerek kredi kartı özetinize yansıtacaktır. Banka, taksit tutarlarını kesir farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtamaz. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir.

8.3. Dijital ürün satışlarında Satıcı, ürünlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde Alıcı'ya iletildiğini ve gönderilen kodların düzgün çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli bir şekilde tutulan log kayıtlarını TELEKAMPANYA'ya iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, TELEKAMPANYA'nın 4.28. Maddeden doğan hakları saklıdır.

 9. KİŞİSEL VERİLERİN, TİCARİ ELEKTRONİK MESAJLARIN VE FİKRİ VE FİKRİ HAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN KURALLAR

 

9.1. ALICI'nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek adı, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, finansal veriler vb. bilgiler;

 

* Sipariş almak, ürün ve hizmet sunmak, ürün ve hizmet geliştirmek, sistemsel sorunları çözmek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, - ön onay alınması halinde - sipariş, ürün ve hizmetlerle ilgili pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, güncellemek ALICI'nın bilgilerini ve üyeliklerini yönetmek ve sürdürmek. Yukarıda belirtilen veriler TELEKAMPANYA ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz olarak kaydedilebilir ve ALICI ile SATICI arasında yapılan mesafeli satış sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin ifası ve teknik, ve SATICI tarafından sağlanacak üçüncü kişilerin benzer diğer işlevleri. başka şekillerde kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve işlenebilir.

9.2. TELEKAMPANYA tarafından kredi kartı ve üyelik bilgileri için SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, yürürlükteki mevzuata uygun olarak her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili tanıtım, reklam, iletişim, tanıtım, satış ve pazarlama amaçlı işlem ve uygulamalar, Ticari elektronik iletişim otomatik çevirme, bilgisayar, telefon, e-posta/posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile yapılabilir. ALICI ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul etmiştir.

9.3. ALICI'nın Platform'a girdiği bilgi ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin niteliğine göre TELEKAMPANYA tarafından kendi sistem altyapısında günümüz teknik imkânları dahilinde alınmıştır. Ancak söz konusu bilgiler ALICI'ya ait cihazlardan girildiği için ALICI tarafından korunmaları ve ALICI tarafından erişilmemesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalar da dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınması ALICI'nın sorumluluğundadır. alakasız kişiler

9.4. ALICI, dilediği zaman belirtilen iletişim kanallarından TELEKAMPANYA'ya ulaşarak veri kullanım-işleme ve/veya iletişimin durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu konudaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya taraf ile iletişim yasal azami süre içinde durdurulur; Ayrıca dilerse yasal olarak gerekli ve/veya mümkün olanın dışında kalan bilgileri veri kayıt sisteminden silinmekte veya anonim hale getirilmektedir. ALICI dilerse kişisel verilerinin işlenmesine, aktarıldığı kişilere, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesine ilişkin işlemler vasıtasıyla kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir. bilgilendirme, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi, TELEKAMPANYA'ya her zaman başvurabilir ve ürünün işlenmesinden kaynaklanan zararların giderilmesi gibi konularda bilgi alabilirsiniz. Söz konusu başvurular yasal süreler içerisinde incelenecek ve mevzuatta öngörülen süreler içerisinde ALICI'ya iade edilecektir.

9.5. Platforma ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revize edilmesi ve kısmen/tam kullanımı ile ilgili olarak; TELEKAMPANYA sözleşmesine göre diğer üçüncü kişilere ait olanlar hariç; Tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları TELEKAMPANYA'ya aittir.

9.6. Platformdan erişilen diğer sitelerde kendi gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım koşulları geçerlidir, doğabilecek ihtilaflardan veya olumsuz sonuçlardan TELEKAMPANYA sorumlu değildir.

 10. CAYMA HAKKI

 

10.1. ALICI, satın aldığı mal/hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

10.2. COMBALAR BU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNE TARAF OLMADIĞINDAN, KOMBAS'A KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA KOMBAS'TAN İADE TALEP EDİLEMEZ. Sadece ürünün iade için SATICI'ya teslimi sırasında ürün bedeli TELEKAMPANYA hesabında ise ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

10.3. Cayma hakkının kullanılması için SATICI'ya veya TELEKAMPANYA'ya mevzuat hükümleri ve Platform üzerindeki cayma hakkı opsiyonu hükümleri uyarınca süre içinde bildirimde bulunulması zorunludur.

10.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 

a) ALICI, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde malı, anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek kutu, ambalaj, varsa standart aksesuarların da eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 10.5. ALICI, cayma süresi içinde malı işletimine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanırsa meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

10.6. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde Mal bedeli ödenmiş olarak ALICI'ya iade edilir. Mallar SATICI'ya iade edilirken, Mal'ın teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilen fatura aslının da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

10.7. ALICI, iade edilmek üzere Malları, SATICI'nın ön bilgilendirme formunda belirtilen anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği takdirde, iade kargo ücreti SATICI'ya aittir. ALICI'nın bulunduğu yerde SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi yoksa ALICI herhangi bir kargo şirketi ile gönderebilir, bu durumda kargo ücreti SATICI'ya aittir. ALICI'nın iade edilmek üzere Mal'ı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo firması dışında bir kargo firması ile göndermesi durumunda, iade kargo ücretinden ve kargo sürecinde oluşabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir. .

10.8. ALICI'nın cayma hakkını kullandığı veya sipariş konusu ürünün çeşitli nedenlerle tedarik edilemediği veya hakem heyeti kararının ALICI'ya iade edilmesine karar verildiği durumlarda, kredi kartı ile yapılır ve taksitli olarak kredi kartına iade işlemi aşağıdaki gibidir:

 ALICI ürünü kaç taksitte almışsa, Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitler halinde yapar. SATICI, ürün bedelinin tamamını tek seferde bankaya ödedikten sonra, Banka POS'undan yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iade edilmesi durumunda, talep edilen iade tutarları Banka tarafından hamiline yazılı olarak taksitler halinde hamiline yazılı olarak aktarılır. ilgili taraflar mağdur olmaz. ALICI'nın satışın iptaline kadar ödediği taksit tutarları, iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihlerinin çakışmaması durumunda her ay karta 1 (bir) iade yansıtılacak ve ALICI, taksitlerini iadeden önce, satışın taksitleri bittikten sonra, iadeden önce ödediği taksit sayısı kadar bir ay daha öder. alacaklar ve mevcut borçlardan mahsup edilecektir.

 

11. CAYMA HAKKININ KULLANILAMADIĞI DURUMLAR

11.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerden cayma hakkını kullanamaz:

a) Finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatları değişen ve SATICI'nın veya TELEKAMPANYA'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmet sözleşmeleri

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Bozulabilir veya son kullanma tarihi geçmiş malların teslimine ilişkin sözleşmeler

d) ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış eşya; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken konaklama, taşıma, araba kiralama, yemek ve eğlence veya dinlenme amaçlı boş zaman sözleşmeleri.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI'ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j) Cayma hakkı süresi dolmadan ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama kapsamı dışında kalan sözleşme konusu Mal/Hizmet (SATICI'nın düzenli teslimatları ile ALICI'nın konutuna teslim edilen yiyecek, içecek veya diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, restoran, eğlence sektörü. ) Mal/hizmet türlerinde ALICI ile SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamayacağından cayma hakkı kullanılamaz.

11.2. TELEKAMPANYA Platformu Üzerinden ELEKTRONİK KOD ALIM YAPILMASI HALİNDE, söz konusu siparişler için Mesafeli Sözleşmeler Madde 15/1.ğ uyarınca cayma hakkı olmayacaktır.

 Düzenleme. Bu siparişler açısından web sitesinde iade kodu oluşturulamaz.

 

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasında, ALICI'nın Mal veya Hizmet'i satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar yetkilidir.

12.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen alt ve üst sınırlar çerçevesinde tüketici taleplerinde ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

12.3. Site ve kullanım koşulları ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

13. MAL/HİZMET FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonunda gönderilen bilgilendirme mailinde ve ürünle birlikte müşteriye gönderilen faturada yer alan fiyattır. SATICI veya TELEKAMPANYA tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücretleri ve diğer uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

14. MAL/HİZMET FİYATI

14.1. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart hamili bankanın kendisi ile imzalamış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir, masrafları ve avukatlık ücretlerini ALICI'dan talep edebilir ve her durumda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde uğrayacağı zarar ve ziyandan ALICI sorumludur. ALICI'nın borcunun gecikmeli ifasından dolayı SATICI tarafından

 15. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

15.1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında e-posta yoluyla yapılacaktır. www.TELEKAMPANYA.net web sitesinin kullanım koşulları ile ilgili sorularınız için info@telekampanya.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

15.2. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, SATICI'ya ve TELEKAMPANYA'ya ait resmi defter ve ticari kayıtlar ile kendi veri tabanı ve sunucularında tutulan elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve kesin hüküm teşkil edeceğini beyan eder. ve münhasır deliller olduğunu ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na tabi olacağını belirtir. Türk Medeni Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

16. ETKİLİLİK

16.1. 18 (onsekiz) maddeden oluşan işbu Sözleşme, taraflarca okunmuş ve işlem tarihinde ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI'nın üyelik hesabında mevcut olup, talep edilmesi halinde e-posta ile de gönderilebilir.